Historijat Škole

„Deveta osnovna škola Ilidža - Rakovica"

Narednih godina se broj učenika povećava, ali se u toku godine vršilo osipanje učenika.Školske 1929/30. godine u školu dolazi učiteljicaDejanović Zora, koja radi sve do 1946. godine, sa izvjesnim prekidom u toku rata. Od 1935. do 1938. godine u školi radi i Misaljević Vera, a od 1938. do 1941. Petrović Jelka.Prema nepotpunoj evidenciji broj upisanih učenika kreće se i do 180, ali je svake godine bilo osipanje učenika, posebno ženskog pola. Za vrijeme rata zgrada je demolirana, a opravljena je 1945. godine kada ponovopočinje sa radom. Te godine je u prvi razred upisano 74 učenika, a u ostala tri razreda 29 učenika.Školske 1946/47 godine u školi radi Čakarević Nadežda sa 81 učenikom, a 1947/48 godine sa 157 učenika.1948/49.godine rade učitelji Gengo Jovo i Pinjo Rešad sa dva kombinovana odjeljenja i 178 učenika. Od 1950/51. do 1961/62. godine u školi radi bračni par Jerković Velimir i Ksenija.Broj učenika u dva kombinovana odjeljenja kreće se, prema evidenciji, od 230 šk.1949/50. do 122 u 1960/61 . godini. Broj učenika je smanjen 1952. godine otvaranjem škole na Kobiljači. Šk.1951/52. godine nastavu pohađa 125 učenika, a prolaznost je 70%. Školske 19860/61. godine nastavu pohađa 122 učenika a prolaznost je 83%. 1968. godine izgrađena je nova škola u rakovici sa 4 učionice, kabinetima RTV,domaćinstva i ostalim prostorom površine 700 m2. 1979 . godine sredstvima SIZ-a i škole izvršena je adaptacija stare zgrade za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja. Školske 1968/69. godine u Rakovici je otpočela sa radom puna osmogodišnja škola sa po jednim odjeljenjem od I-VIII razreda. Poslije rata, u septembru 1996. godine, škola u Rakovici je počela sa radom kao područna škola «Sedme osnovne škole» Ilidža, sa sjedištem u blažuju.Te prve godine se počelo sa 369 učenika raspoređenih u 17 odjeljenja u obje škole. Školsku 1997/98 . u Rakovici pohađa 255 učenika , da bi se taj broj rapidno mijenjao povratkom raseljenih i doseljavanjem stanovništva sa drugih područja BiH i prostora bivše Jugoslavije. Broj učenika se stalno povećavao pa je školska zgrada postala pretijesna.Prije 5 godina Općina Ilidža je finansirala projekat dogradnje 7 učionica i izgradnju fiskulturne sale. Uporedo sa aktivnostima dogradnje škole, menadžment škole je uradio elaborat o opravdanosti izdvajanja škole u Rakovici kao samostalne Javne ustanove. Na sjednici Skupštine Kantona sarajevo donesena je odluka o osnivanju JU «Deveta osnovna škola» Ilidža br.01-02-25536/05 od 25.08.2005.godine.