You are currently viewing JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta

NAZIV, SJEDIŠTE I INTERNET STRANICA USTANOVE
JU „Deveta osnovna škola“ Ilidža
Rakovička cesta 339, 71 217 Rakovica-Ilidža
www.osdeveta.edu.ba

NAZIV RADNog MJESTA
1. Nastavnik informatike … 1 izvršilac, 13 časova sedmično, od okončanja konkursne procedure do
povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2023.godine.

Kompletan sadržaj javnog poziva:

javni_konkurs-informatika_2022