Redni broj Ime i prezime Radno mjesto

1 Ademović Ismeta Čistačica prostora
2 Ademović Adnan Dnevni čuvar
3 Čebirić Sabina Čistačica prostora
4 Muratović Medina Čistačica prostora
5 Muratović Nermina Čistačica prostora
6 Bojičić Ibro Domar
7 Sinanović Enez Ložač
8 Amela Lakača Čistačica prostora
9 Sulejmanović Raza Servirka